ICSICT 2024 ORGANIZATIONS

Name

Affiliation

Country
/Area

  Life Honorary Chair

Yangyuan Wang Peking University China

  General Co-Chairs

Jan Van der Spiegel

University of Pennsylvania

USA

Wei Zhang

Fudan University, NICIC

China

Shaozhi Deng

Sun Yat-Sen University

China

Bin Zhao

IEEE EDS

USA

Francois Rivet University of Bordeaux France
  Steering & Organizing Committee Co-Chairs
Jan Van der Spiegel University of Pennsylvania USA
Mengqi Zhou IEEE Beijing Section China
Ting-Ao Tang Fudan University China
Huihua Yu Fudan University China

  Advisory Committee Co-Chairs

Ru Huang

Southeast University

China

Chenming Hu

UC Berkeley

USA

Cor Claeys KU Leuven Belgium

K.N.Tu

UCLA

USA

Hiroshi Iwai Yang Ming Chiao Tung University Japan

  Technical Program Committee Co-Chairs

Shaofeng Yu

Fudan University/NICIC

China

Zhiyi Yu

Sun Yat-Sen University

China

Fan Ye

Fudan University

China

Ming Li

Peking University

China

Haruo Kobayashi Gunma University Japan

Huaqiang Wu

Tsinghua University

China

Yong Lian

Shanghai Jiao Tong University

China

Mansun Chan

HKUST

HongKong/China

Man-Kay Law

University of Macau

Macau/China

Andy Wu

NTU

Taiwan/China

Yi Zhao

Zhejiang University

China

  Publicity Co-Chairs

Rui Yin

Fudan University

China

Wei Xu Fudan University China
Junyu Wang Fudan University China

Jiting Sheng

Fudan University

China

  Secretary General

Xiaona Zhu

Fudan University

China